Obchodní podmínky

společnosti BISHNOI s.r.o., IČO: 28539117, se sídlem Nad Koupadly 286/3, Strašín, 251 01 Říčany,
spisová značka: C 148901 vedená u Městského soudu v Praze

 1. Základní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky (dále též jako „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a upravují také práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele v souvislosti s používáním Uživatelského účtu.
  2. Pro účely těchto obchodních podmínek mají níže uvedené základní termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:

   Prodávající prodávající dle ustanovení § 2079 občanského zákoníku, přičemž se vždy jedná o BISHNOI s.r.o., IČO: 28539117
   Kupující kupující dle ustanovení § 2079 občanského zákoníku
   Smlouva kupní smlouva o dodání zboží uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím
   Spotřebitel každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Prodávajícím
   Webová stránka Webovými stránkami se rozumí počítačový program, resp. internetová aplikace, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.indickynabytek.cz , jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem.
   Nákupní košík osoba umožňující užívat Uživatelský účet; BISHNOI s.r.o.
   Poskytovatel součást Webové stránky automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Kupujícím v rámci jeho jednání spočívajícím zejména přidáním nebo odebráním zboží a změnou množství vybraného zboží
   Uživatel součást Webové stránky, která je zpřístupněna právě jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů.
   Nákupní košík fyzická osoba, která užívá svůj Uživatelský účet
 2. Uživatelský účet

  1. Uživatel má právo Registrovat si Uživatelský účet na Webové stránce za účelem zjednodušeného objednávání si zboží.
  2. Uživatel si registruje Uživatelský účet tak, že na Webových stránkách vyplní alespoň povinné registrační údaje, zejména jméno, příjmení, adresu pro doručování, adresu elektronické pošty, přístupové údaje a následně je uloží. Zároveň musí Uživatel vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami (dále též jako „Registrace“).
  3. Má se za to, že údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Uživatel.
  4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji, jimiž jsou uživatelské jméno a heslo (dále též jako „Přístupové údaje“). Uživatel i Poskytovatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně Přístupových údajů.
  5. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
  6. Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než jeden rok, či v případě, kdy Uživatel jako Kupující poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.
  7. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. Uzavření Smlouvy

  1. Veškeré zboží prezentované na Webových stránkách Prodávajícího je pouze informativní a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Pro objednání zboží je Kupující povinen nejprve vložit objednávané zboží do Nákupního košíku v jím požadovaném množství a poté vyplnit objednávkový formulář na Webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

   a) údaje o objednávaném druhu zboží a jeho množství,
   b) údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží a
   c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží
   d) údaje o zvoleném způsobu úhrady kupní ceny zboží,
   e) informace o jméně a příjmení Kupujícího, adresu pro doručování, adresu elektronické pošty, telefonní číslo; pokud je Kupující zároveň Uživatelem, jsou tyto informace automaticky předvyplněny (dále též jako „Objednávka“).

  3. Před zasláním Objednávky zboží je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.
  4. Objednávka odeslaná kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“ je nabídkou (dále též jako „Nabídka“) a je pro Kupujícího závazná.
  5. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce. Potvrzení Objednávky Prodávajícím je akceptací Smlouvy (dále též jako „Akceptace“).
  6. Objednávka je u Prodávajícího uložena v elektronické podobě po dobu tří let a Uživateli je k ní umožněn přístup v jeho Uživatelském účtu.
  7. Vlastnické právo ke zboží přechází na základě Smlouvy na Kupujícího zaplacením celé kupní ceny.

 4. Platební podmínky

  1. 4.1. Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení kupních cen jednotlivého zboží (dále též jako „Cena“). Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. 4.2. Společně s Cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Cenou i náklady spojené s dodáním a balením zboží.
  3. 4.3. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé Ceny nebo zálohy ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  4. 4.4. Cenu může Kupující uhradit Prodávajícímu zejm. následujícími způsoby, přičemž si Prodávající vyhrazuje právo neumožnit Kupujícímu vybrat kterýkoliv způsob úhrady Ceny:

   f) v hotovosti při osobním odběru;
   g) v hotovosti v místě určeném Kupujícím v objednávce v případě zaslání zboží dle čl. 5.1.a);
   h) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího vedený u Raiffeisenbank č. 6946917001/5500 (dále též jako „Účet Prodávajícího“);
   i) bezhotovostně prostřednictvím platebních systémů, zejm. Comgate;
   j) bezhotovostně platební kartou při osobním odběru;
   k) bezhotovostně platební kartou prostřednictvím internetové platební brány.

  5. Zvolený způsob úhrady uvede Kupující v Objednávce.
  6. Zvolený způsob úhrady může Kupující změnit pouze se souhlasem Prodávajícího. Návrh na změnu způsobu úhrady provede Kupující písemně na adresu Prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího.
  7. V případě platby v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou při osobním odběru je Cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je Cena splatná do 14 dnů od uzavření Smlouvy. Pokud není Cena Kupujícím zaplacena v okamžiku splatnosti, má se za to, že Kupující odstoupil od Smlouvy.
  8. V případě bezhotovostní platby převodem na Účet Prodávajícího je Kupujícímu přidělen variabilní symbol nejpozději při Akceptaci Objednávky a Kupující je povinen uhradit Cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.
  9. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  10. Případné slevy z Ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu.

 5. Dodací podmínky

  1. Prodávající může umožnit následující způsoby dodání zboží, přičemž si Prodávající vyhrazuje právo neumožnit Kupujícímu vybrat kterýkoliv způsob dodání zboží: l) zaslání na místo určené Kupujícím v Objednávce prostřednictvím dopravce; m) osobní odběr v provozovně Prodávajícího; n) osobní odběr v místě odběru uvedeném na Webových stránkách Prodávajícího (dále též jako „Místo odběru“).
  2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  3. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě osobního odběru je Kupující povinen převzít zboží do 10 pracovních dnů.
  4. Jestliže je sjednán způsob dodání zasláním, splní Prodávající svou povinnost předat zboží Kupujícímu předáním prvnímu dopravci. Je-li však Kupujícím Spotřebitel, splní Prodávající svou povinnost předat mu zboží okamžikem, kdy Spotřebitel zboží získá do fyzického držení; to neplatí, jestliže Spotřebitel pověřil přepravou dopravce, kterého mu Prodávající nenabídl.
  5. Prodávající či dopravce jsou oprávněni požadovat před odevzdáním věci předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či dopravce odmítnout zboží vydat.
  6. Nepřevezme-li Kupující zboží v době dle čl. 5.3 porušením své povinnosti, nese náklady na uskladnění nebo náklady na opakované doručení. Prodávající je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem dodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně Kupujícího v nezbytně nutné výši je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
  7. Prodávající je povinen dodat zboží a umožnit Kupujícímu s ním nakládat nejpozději do 15 dnů od uzavření Smlouvy, resp. za podmínky úhrady Ceny na účet Prodávajícího (nezvolí-li Kupující platbu dobírkou), pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání nebo není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak. Je-li u zboží uvedeno „skladem v dané barvě“, Prodávající zboží odešle zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. úhrady Ceny. Je-li u zboží uvedeno „skladem/bez povrchové úpravy“ Prodávající zboží odešle nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. úhrady Ceny. Je-li u zboží uvedeno „na objednávku/na cestě“, Prodávající zboží odešle nejpozději do 120 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. úhrady Ceny.
  8. Nesplní-li Prodávající svou povinnost ohledně dodání zboží v době dle čl. 5.7, vyzve jej Kupující k dodání v dodatečné lhůtě odpovídající daným okolnostem. Nedodá-li Prodávající zboží v této dodatečné lhůtě, je Spotřebitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
  9. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle Prodávající Kupujícímu co nejdříve po převzetí zboží Kupujícím, nejpozději do 2 dnů od převzetí.

 6. Přechod nebezpečí

  1. Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr v provozovně Prodávajícího nebo v Místě odběru, přechází nebezpečí škody na věci na Kupujícího v okamžiku převzetí zboží, případně jakmile nastane okamžik, v němž dodávka měla být splněna a Kupující se dozví o tom, že je mu umožněno ve stanoveném místě nakládat se zbožím.
  2. Jestliže je jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí na Kupujícího, když je zboží Prodávajícím předáno prvnímu dopravci pro přepravu Kupujícímu podle Smlouvy. Jestliže je Prodávající povinen předat zboží dopravci na určitém místě, nepřechází nebezpečí na Kupujícího, dokud zboží není předáno dopravci na tomto místě. Skutečnost, že Prodávající je oprávněn si ponechat doklady umožňující nakládat zbožím, nemá vliv na přechod nebezpečí. Je-li však Kupujícím Spotřebitel, přechází na něj nebezpečí okamžikem, kdy Spotřebitel zboží získá do fyzického držení; to neplatí, jestliže Spotřebitel pověřil přepravou dopravce, kterého mu Prodávající nenabídl.
  3. Nebezpečí však nepřechází na Kupujícího, dokud zboží není jasně vyznačeno pro účel Smlouvy, značkami na zboží, přepravními doklady, zasláním zprávy Kupujícímu nebo jinak.
  4. Ztráta nebo poškození zboží, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na Kupujícího, nezbavují Kupujícího povinnosti zaplatit Cenu, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny jednáním nebo opomenutím Prodávajícího.

 7. Vadné plnění, zákonná záruka, reklamace

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
  2. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství, zkontroluje neporušenost obalů zboží. V případě zjištění jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit Prodávajícímu či dopravci a je oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od Prodávajícího či dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu. Porušením této povinnosti zanikají práva Kupujícího z vadného plnění.
  3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména, že v době, kdy Kupující věc převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  5. Vada je podstatným porušením Smlouvy, pokud Prodávající již při uzavření Smlouvy věděl nebo musel vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
  6. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na dodání nové věci, opravu věci, přiměřenou slevu z Ceny nebo odstoupení od Smlouvy.
  7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z Ceny.
  8. Kupující je povinen vadu u Prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o vadu skrytou, je Kupující povinen ji u Prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. V reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po ní sdělí Kupující Prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Pokud tak neučiní včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením Smlouvy, pouze práva dle čl. 7.7.
  9. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, tj. U Mototechny 89, 251 62 Tehovec Česká republika, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Případně musí Kupující práva z vadného plnění uplatnit u osoby určené k opravě uvedené v potvrzení o rozsahu a trvání práv z vadného plnění vydaného Prodávajícím, je-li tato osoba v místě Prodávajícího nebo v místě Kupujícímu bližším. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
  10. Uplatněním vady u Prodávajícího se Kupující nezprošťuje povinnosti zaplatit Cenu. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije. Ustanovení tohoto článku se nepoužije, je-li Kupujícím Spotřebitel.
  11. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
   1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem za účelem zjištění vady věci,
   2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
   3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu konáním nebo opomenutím, nebo
   4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

    Práva z vadného plnění v rámci zákonné povinnosti z vadného plnění

  12. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, ledaže jde o zboží poskytovaného za nižší Cenu na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  13. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 7.3, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  14. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.
  15. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu, který je Spotřebitelem, působilo značné obtíže.
  16. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.
  17. Je-li na dodané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, zavazuje se Prodávající, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Jsou-li tyto doby určeny různě, použije se nejdelší z nich. Přednost však má smluvní ujednání stran.
  18. Práva z vadného plnění v rámci zákonné povinnosti z vadného plnění v čl. 7.12 až 7.17, včetně z toho vyplývajícího práva na odstoupení od smlouvy dle čl. 8.4, se neuplatní, je-li Kupujícím podnikatel a při uzavření Smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

 8. Odstoupení od Smlouvy

  1. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, případně může Prodávající kdykoliv odstoupit od Smlouvy do doby převzetí zboží Kupujícím.
  2. Je-li s odstoupením od Smlouvy spojena povinnost vrátit Kupujícímu peněžní prostředky, vrátí je Prodávající stejným způsobem, jakým mu byly poskytnuty.
  3. Pokud se společně s objednaným zbožím poskytuje i dárek, je darovací smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že v případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli smluvní stranou pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen poskytnutý dárek vrátit.
  4. Kupující má též právo odstoupit od Smlouvy v případech dle čl. 7.6 a 7.14.

   Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem

  5. Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy a jde-li o
   1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
   2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
   3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  6. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od Smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele, které podléhá rychlé zkáze nebo které bylo vyňato z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Spotřebitel porušil jejich původní obal, o dodávce novin, periodik nebo časopisů nebo o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  7. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytnutý Prodávajícím, který tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@indickynabytek.cz, přičemž přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně v textové podobě potvrzeno.
  8. Po odstoupení od Smlouvy Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu zboží, které od něj obdržel. Spotřebitel je srozuměn s tím, že náklady vrácení zboží nese Spotřebitel. Spotřebitel je povinen zboží vrátit čisté, v původním obalu, s veškerým příslušenstvím a nepoškozené. Je-li zboží poškozeno, je Prodávající oprávněn nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku Spotřebitel na vrácení Ceny dle tohoto článku.
  9. Do 14 dnů od odstoupení vrátí Prodávající Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něj přijal, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu. Prodávající není povinen peněžní prostředky vracet dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Spotřebitel souhlasí s tím, že peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byly poskytnuty.
  10. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy též dle čl. 5.9.
 9. Ochrana osobních údajů

  1. Ochranu osobních údajů fyzických osob (Kupujícího či Uživatele) včetně cookies upravují Zásady ochrany osobních údajů.
 10. Závěrečná ustanovení

  1. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
  2. Prodávající není vázán ani dobrovolně nedodržuje žádný kodex chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ustanovení § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Prodávající je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Změnu oznámí Uživateli prostřednictvím Webových stránek a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze Webových stránek. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 3 pracovních dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím Webových stránek) nebo od doručení dané e-mailové zprávy do e-mailové schránky Uživatele (je-li doručováno e-mailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 3 dní, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele
  4. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování BISHNOI s.r.o., U Mototechny 89, 251 62 Tehovec Česká republika, adresa elektronické pošty info@indickynabytek.cz, telefon +420 317 700 862, mobil + 420 608 766 700.
  5. V případě sporu s Prodávajícím je Spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na internetových stránkách www.coi.cz.
  6. Jestliže strany nedojdou k řešení podle předchozího článku, mohou se kdykoliv obrátit na příslušný obecný soud, s výjimkou uvedenou v čl. 10.7. níže.
  7. Není-li Kupující spotřebitelem, pak všechny spory vznikající z těchto Obchodních podmínek a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
  8. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Uživatel i Kupující je srozuměn a souhlasí s tím, že tam, kde Prodávající vyhotovuje či poskytuje překlad české jazykové verze pro určité země, je tento překlad pouze informativní a v případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost vždy česká verze Obchodních podmínek.
  9. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22.9.2020.

Příloha - Vzor odstoupení od Kupní smlouvy
Já, níže podepsaný/á …………………………………………………, bydlištěm ………………………………………………………,
datum narození …………………………………., tímto odstupuji od kupní smlouvy,
na jejímž základě mi bylo Vaší společností dodáno následující zboží: (popis zboží)

………………………………………………………………………………………..


V ……………… dne ……………………………………..
Podpis