Souhlasím

Tento obchod používá cookies a další technologie, abychom mohli zlepšit vaše zkušenosti na našich stránkách.

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.

Prohlášení o ochraně osobních dat

Zákazník využíváním služeb tohoto internetového obchodu uděluje souhlas ke shromažďování osobních údajů a kdykoliv může požádat o vymazání osobních údajů z databáze.

Objednávka zboží

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Dodání zboží

Povinností zákazníka je překontrolování dodaného zboží a pokud je zboží či jeho obal zjevně poškozen, je zákazník povinen překontrolovat obsah zásilky společně s osobou doručovatele a v případě poškození produktu postupovat podle pravidel konkrétní zvolené dopravní služby. V případě, že zboží je poškozené vinou dopravce a zákazník nepřekontroloval stav doručeného zboží, nemá právo požadovat od prodávajícího žádnou náhradu. Vlastnické právo přechází na kupujícího převzetím zboží a zaplacením kupní ceny. Současně s dodáním zboží je dodán i daňový doklad. Zboží je zákazníkům doručováno prostřednictvím přepravní služby PPL nebo po dohodě vlastním rozvozem provozovatele. V případě vlastního rozvozu provozovatele, pokud není uvedeno jinak, je účtováno 10 Kč/km.

Doprava zdarma

Na dopravu zdarma má nárok každý zákazník jehož jedna nebo součet objednávek na jedno zavezení přesáhne platbu 2000,- Kč. Dopravou zdarma se rozumí závoz objednaného zboží a předání tohoto zboží u vchodových dveří objektu objednatele. Vynesení do patra, popř. smontování nábytku není ve službě zdarma obsaženo.

Platební podmínky

Platba za dodané zboží může být provedena v hotovosti při předání zboží či bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat složení zálohy na objednané zboží před jeho dodáním až do výše 70% z celkové ceny objednávky.

EET

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Záruční doba

Prodávající poskytuje na dodané a zaplacené zboží záruku ve výši 24 měsíců, která počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným používáním zboží, nedodržením pokynů stanovených prodávajícím, neodbornou instalací, manipulací, zanedbáním péče či provedením neoprávněného zásahu do zboží.

Reklamace

V případě závad, které mohly být zjištěny při řádné prohlídce zboží po jeho dodání se kupující zavazuje informovat prodávajícího o těchto vadách do tří dnů ode dne převzetí zboží a to prokazatelným způsobem. V případě ostatních závad je kupující povinen uplatnit reklamaci do konce záruční doby. Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit doklady o zakoupení zboží. Výměna nebo vrácení zboží do 14 dnů je možná pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Nákup zboží přes internet se řídí občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., § 53 odst. 1, který vymezuje prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Těmito prostředky se rozumí především internet, elektronická pošta, telefon a další. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Dodavatel má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouvy od počátku.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Závěrečná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.Tato smlouva se uzavírá pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují souhlas. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit, přičemž se zavazuje o všech změnách v obchodních podmínkách včas a zřetelně informovat na příslušných stránkách.